Tartalomjegyzék

  • Adatkezelési tájékoztató
  • Adatkezelő adatai
  • A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama
  • Adatfeldolgozás
  • Adatbiztonsági intézkedések
  • Az érintett jogai
  • Jogorvoslatok
  • A jelen adatkezelési szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott valamennyi szolgáltatás során mindvégig biztosítsa a feliratkozó adatvédelmi jogainak tiszteletben tartását és védelmét a személyes adatai
  • feldolgozása során.

Adatkezelő vállalkozás adatai és nyilvántartási számai:
Neve: Niconet Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhelye: 9096 Nyalka, Petőfi Sándor utca 30.
Fiók telepe: 9021 Győr, Szent István út 10/A. 2. emelet, 215. sz.
Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartási száma: Cg. 08-06-012227

Adatkezelő megnevezése: Ligetvári Anita (továbbiakban Adatkezelő)
Adatkezelő telefonszáma: +36 20/264-65-84
Adatkezelő e-mail címe: info@ligetvarianita.hu
Adatkezelő levelezési címe: 9096 Nyalka, Petőfi Sándor utca 30.
Honlap: www.ligetvarianita.hu

Az Adatkezelő részére tárhelyet biztosító cég neve, székhelye, e-mail címe:
DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
support@dotroll.com

Adatkezelés nyilvántartási számai:
Hírlevél feliratkoztatás: NAIH-101159/2016.
Marketing tevékenység: NAIH-119786/2017.

Jogszabályok
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő törvények betartásával jár el:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

Általános rendelkezések

Az Adatkezelő vállalkozás személyes adatokat kezel működése során.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.
Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Az érdeklődőknek a feliratkozás során megadott személyes adatai kezelésének célját és feltételeit, az adatkezelés időtartamát, az Adatkezelő személyét, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény határozza meg.
Az Adatkezelő a feliratkozó adatainak jogellenes kezelésével, illetve az adatvédelem jogszabályi követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. A feliratkozókat ért sérelem esetén az Adatkezelő felel – a megbízott adatfeldolgozó által okozott kárért is – . Az Adatkezelő akkor mentesül e felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső külső ún. elháríthatatlan ok idézte elő.
Az Adatkezelő által begyűjtött adatokat az Adatkezelő által megbízott, külön e tevékenységre szakosodott cég feldolgozza, rögzíti és nyilvántartja, továbbá az Adatkezelő cég hírleveleit a regisztrációval rendelkező feliratkozóknak kiküldi.
Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával egyidejűleg a hírlevélre feliratkozók hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat az Adatkezelő az adatfeldolgozásra vele szerződött partnerének átadja.
A személyes adatokat megadó feliratkozókat az alábbi adatkezeléssel kapcsolatos jogok illetik meg. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A feliratkozót az adatkezeléssel kapcsolatban továbbá betekintési és tiltakozási jog is megilleti a 2. pontban írt jogszabályokban előírtak szerint.

Blog
Az adatkezelés célja a blog bejegyzésben elindított konkrét témában beszélgetés indítása az olvasók bevonásával. Az olvasó hozzászólása esetén nevet (ún. nick name) és e-mail címet ad meg, mely adatok a vonatkozó bejegyzéseket megjelenítő program működéséhez szükségesek, azonban az adatfeldolgozó felé nem kerülnek továbbításra. A hozzászóló a bejegyzése és személyes adatai törlését kérheti, melynek az Adatkezelő köteles haladéktalanul eleget tenni és ezt követően az érintett adatait ennek megfelelően tovább kezelni.

5. Hírlevél
A hírlevél célja az, hogy a feliratkozó értesüljön a legújabb ajánlatokról, programokról.

A kezelt adatok köre: Név és e-mail cím. A weboldalon történő feliratkozás egyben a feliratkozási feltételek elfogadását jelenti. A felhasználó ezzel megadta előzetes hozzájárulását az adatbázisba való felvételhez, illetve az elektronikus levelek fogadásához, melyek reklámot is tartalmazhatnak.
A feliratkozó a fentiek szerint megadott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül költségmentesen visszavonhatja. Az Adatkezelő ebben az esetben a feliratkozó személyes adatait haladéktalanul törli a nyilvántartásból és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet. Az említett visszavonás a leiratkozó link használatával történik.

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

A hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Mailchimp

Székhelye: 675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

e-mailcíme: legalnotice@mailchimp.com

Mailchimp PRIVACY POLICE.

A süti (cookie) használata

A süti fájl olyan rövid szövegfájl, amelyet a meglátogatott weboldalak tárolnak a számítógépeden. A weboldalak olyan információhoz nem jutnak, amit a felhasználó nem kíván megadni és nem férhetnek hozzá a számítógépen tárolt fájlokhoz sem.
A weboldalra történő visszalátogatással a böngésző elküldi a weboldallal kapcsolatos sütiket, amelyek biztosítják a weboldal számára a felhasználói élmény javítását.
A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Lehetőség van a sütikkel kapcsolatos beállítások módosítására, így jóváhagyható, vagy elutasítható a sütik tárolására, vagy azok törlésére vonatkozó kérés. A sütik böngészőből való törlését az adott böngésző beállításai között tudod megtenni. Ha néhány, vagy az összes süti eltávolítása, vagy letiltása megtörténik, akkor ez a weboldal működését megváltoztathatja, mely a számítógép többi felhasználóját is érinti.

További információ, esetleges panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál elérhető (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., http://naih.hu).

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: LEXCON Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Az adetfeldogozó képviselője: Hajdú Károly Ernő

Az adetfeldogozó telefonszáma: +36 20/944-3519:

Az adetfeldogozó e-mail címe: lexcon@lexcon.hu

AZ ADATFELDOLGOZÓ AZ ADATKEZELŐVEL KÖTÖTT ÍRÁSBELI SZERZŐDÉS ALAPJÁN KÖZREMŰKÖDIK A SZÁMLAVITELI BIZONYLATOK KÖNYVELÉSÉBEN. ENNEK SORÁN AZ ADATFELDOLGOZÓ AZ ÉRINTETT NEVÉT ÉS CÍMÉT A SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES MÉRTÉKBEN, A SZTV. 169. § (2) BEKEZDÉSÉNEK MEGFELELŐ IDŐTARTAMBAN KEZELI, EZT KÖVETŐEN HALADÉKTALANUL TÖRLI.
Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

a tájékoztatáshoz való jog,
az adatok helyesbítéséhez való jog,
az adatok törléséhez való jog,
az adatok zárolásához való jog,
a tiltakozás joga.
ÖN AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMÁN BELÜL TÁJÉKOZTATÁST KÉRHET AZ ADATKEZELŐTŐL A SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉRŐL. AZ ADATKEZELŐ A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT LEGRÖVIDEBB IDŐ ALATT, LEGFELJEBB AZONBAN 25 NAPON BELÜL ÍRÁSBAN KÖZÉRTHETŐ FORMÁBAN TÁJÉKOZTATJA ÖNT A KEZELT ADATOKRÓL, AZ ADATKEZELÉS CÉLJÁRÓL, JOGALAPJÁRÓL, IDŐTARTAMÁRÓL, TOVÁBBÁ – AMENNYIBEN AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁRA IS SOR KERÜLT – ARRÓL, HOGY KIK ÉS MILYEN CÉLBÓL KAPJÁK VAGY KAPTÁK MEG AZ ADATOKAT.
ÖN AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMÁN BELÜL KÉRHETI, HOGY AZ ADATKEZELŐ A SZEMÉLYES ADATAIT HELYESBÍTSE. A KÉRÉSÉNEK AZ ADATKEZELŐ LEGKÉSŐBB 15 NAPON BELÜL ELEGET TESZ.
ÖNNEK LEHETŐSÉGE VAN A SZEMÉLYES ADATAINAK TÖRLÉSÉT KÉRNI, AMELYNEK AZ ADATKEZELŐ LEGKÉSŐBB 15 NAPON BELÜL ELEGET TESZ. A TÖRLÉS JOGA NEM TERJED KI ARRA, HA AZ ADATKEZELŐT TÖRVÉNY KÖTELEZI AZ ADATOK TOVÁBBI TÁROLÁSÁRA, ILLETVE ARRA AZ ESETRE, SEM HA AZ INFOTV. 6. § (5) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN AZ ADATKEZELŐ JOGOSULT A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEZELÉSÉRE (ÍGY PÉLDÁUL A SZÁMLÁZÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN).
ÖN KÉRHETI, HOGY AZ ADATKEZELŐ ZÁROLJA A SZEMÉLYES ADATOT, HA AZ ADATOK VÉGLEGES TÖRLÉS SÉRTENÉ AZ ÉRINTETT JOGOS ÉRDEKEIT. AZ ÍGY ZÁROLT SZEMÉLYES ADAT KIZÁRÓLAG ADDIG KEZELHETŐ, AMEDDIG FENNÁLL AZ AZ A CÉL, AMELY A SZEMÉLYES ADAT TÖRLÉSÉT KIZÁRTA.
ÖN TILTAKOZHAT SZEMÉLYES ADATÁNAK KEZELÉSE ELLEN,
HA A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE VAGY TOVÁBBÍTÁSA KIZÁRÓLAG AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ JOGI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉHEZ VAGY AZ ADATKEZELŐ, ADATÁTVEVŐ VAGY HARMADIK SZEMÉLY JOGOS ÉRDEKÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES, KIVÉVE KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS ESETÉN ÉS AZ INFOTV. 6. § (5) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALT ESETBEN;
HA A SZEMÉLYES ADAT FELHASZNÁLÁSA VAGY TOVÁBBÍTÁSA – AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL – KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS, KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS VAGY TUDOMÁNYOS KUTATÁS CÉLJÁRA TÖRTÉNIK.
AZ ADATKEZELŐ A TILTAKOZÁST A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT LEGRÖVIDEBB IDŐN BELÜL, DE LEGFELJEBB 15 NAPON BELÜL MEGVIZSGÁLJA, ANNAK MEGALAPOZOTTSÁGA KÉRDÉSÉBEN DÖNTÉST HOZ, ÉS DÖNTÉSÉRŐL ÖNT ÍRÁSBAN TÁJÉKOZTATJA. HA AZ ADATKEZELŐ AZ ÉRINTETT HELYESBÍTÉS, ZÁROLÁS VAGY TÖRLÉS IRÁNTI KÉRELMÉT NEM TELJESÍTI, A KÉRELEM KÉZHEZVÉTELÉT KÖVETŐ 25 NAPON BELÜL ÍRÁSBAN VAGY AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁVAL ELEKTRONIKUS ÚTON KÖZLI A HELYESBÍTÉS, ZÁROLÁS VAGY TÖRLÉS IRÁNTI KÉRELEM ELUTASÍTÁSÁNAK TÉNYBELI ÉS JOGI INDOKAIT.
Jogorvoslati lehetőségekAmennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezésAz Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatvédelmi nyilvántartási szám:

Hírlevél feliratkoztatás: NAIH-101159/2016.
Marketing tevékenység: NAIH-119786/2017.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.